Mobile Logo

Personer hos leverandører

Personvern-policy

1. Innledning

Betech A/S - «selskapet» - har inngått eller akter å inngå en avtale med bedriften du representerer - «leverandøren». Hensikten med denne personvernpolicyen er at du som kontaktperson for leverandøren skal få informasjon om hvordan selskapet håndterer dine personopplysninger, og at du skal føle deg trygg på at behandlingen skjer i henhold til personvernforordningen og annen gjeldende personvernlovgivning. Personvernpolicyen beskriver også hvilke rettigheter du har overfor oss, og hvordan du kan gjøre rettighetene gjeldende.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

Selskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene som samles inn om våre leverandørers kontaktpersoner. Nedenfor finner du selskapets kontaktopplysninger.

Betech A/S, CVR nr. DK10611342

Vesterlundvej 8, DK-2730 Herlev

Tlf. +45 44858100

Ved spørsmål om selskapets behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på info@betech.no .

3. Personopplysninger, formål, rettslig grunnlag og lagringstid

Selskapet behandler følgende personopplysninger om deg:

 1. Navn
 2. Yrkestittel/jobfunksjon
 3. Telefonnummer
 4. E-postadresse


Behandlingen av de disse personopplysningene er nødvendig for at selskapet skal kunne oppfylle avtalen selskapet har med leverandøren. Dersom disse opplysningene ikke gis, kan avtalen med leverandøren ikke oppfylles. Behandlingen utføres med en interesseavveining som rettslig grunnlag, der selskapets berettigede interesse er å kunne utøve sine rettigheter og plikter i henhold til avtalen med leverandøren. Ditt navn og dine kontaktopplysninger lagres i våre registre over kontaktpersoner så lenge vårt avtaleforhold med leverandøren varer, eller så lenge vi har behov for opplysningene for forhold knyttet til avtaleforholdet med leverandøren. Dersom din ansettelse hos leverandøren opphører, eller du opphører å være leverandørens kontaktperson, vil vi fjerne dine opplysninger fra vårt register over kontaktpersoner.

Dine opplysninger (f.eks. ditt navn) kan forekomme i avtaler, korrespondanse eller annen dokumentasjon vedrørende selskapets forhold til leverandøren, som selskapet må lagre av kommersielle, forretningsmessige eller juridiske grunner. Opplysningene lagres på grunnlag av en interesseavveining, der selskapets berettigede interesse er å lagre informasjon og dokumentasjon av kommersiell, forretningsmessig eller juridisk betydning for selskapets virksomhet.

Selskapet kan også lagre dine personopplysninger i lengre tid dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lovgivning, eller for at selskapet skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

4. Hvem kan vi utveksle dine opplysninger med?

Selskapet kan overføre dine personopplysninger til selskaper i vår selskapsgruppe:

Codan Tech Qingdao Rubber & Plastic Parts Co. Ltd.

Disse mottakerne har bare rett til å behandle dine personopplysninger på vegne av selskapet i forbindelse med at de utfører en tjeneste for selskapet. Selskapet gjennomfører alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine opplysninger håndteres på en sikker måte og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller utveksling med slike utvalgte tredjeparter.

Selskapet kan også utlevere dine personopplysninger til myndigheter dersom vi har lovfestet plikt til å gjøre dette. Dersom hele eller deler av selskapets virksomhet avhendes, kan selskapet overføre dine personopplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

5. Hvor behandler vi dine opplysninger?

Dine personopplysninger vil bare bli behandlet i EU/EØS.

6. Dine rettigheter

Du har visse lovfestede rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor selskapet. Nedenfor følger et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, se personvernforordningen, avsnitt 3–5.

 1. Rett til tilgang/registerutdrag. Du har rett til å få svar på om selskapet behandler personopplysninger om deg. Dersom det er tilfellet, har du rett til informasjon om bl.a. hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne mottakere som dine personopplysninger utleveres til, og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.
   
 2. Retting av uriktige opplysninger. Du har rett til å be om at selskapet korrigerer uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.
   
 3. Sletting av visse opplysninger. Du har på visse vilkår rett til å be om at selskapet sletter dine personopplysninger, f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet vi samlet dem inn for.
   
 4. Rett til å protestere mot selskapets behandling av personopplysninger. Du har på visse vilkår rett til å protestere mot selskapets behandling av dine personopplysninger. 
   
 5. Rett til begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du har i visse tilfeller rett til å kreve en begrensning av selskapets behandling av dine personopplysninger. Dersom du f.eks. har bestridd at dine personopplysninger er riktige, kan du kreve at behandlingen begrenses i en periode som gir selskapet mulighet til å kontrollere om personopplysningene er riktige.
   
 6. Klage. Dersom du har klager på selskapets behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Integritetsskyddsmyndigheten.


Dersom du vil be om et registerutdrag, retting, sletting, fremsette en innvending eller be om begrenset behandling, kan du kontakte selskapet på  info@betech.no .

7. Endringer i personvernpolicyen

Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen. Dersom slike endringer gjøres, vil dette bli varslet via e-post.

 
 
 
 
 
 
 
 

Personvern-policy: Kontaktpersoner hos leverandører - Betech A/S - versjon 1.0 opdatert 2018-05-18.

Tilbake til Personvern